• Tải trọng nâng 1.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 470,000,000  422,000,000 
  470,000,000  422,000,000 
 • Tải trọng nâng 1.3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 463,000,000  417,000,000 
  463,000,000  417,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 600,000,000  540,000,000 
  600,000,000  540,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 560,000,000  504,000,000 
  560,000,000  504,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 619,000,000  557,000,000 
  619,000,000  557,000,000 
 • Trọng tải nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 594,000,000  535,000,000 
  594,000,000  535,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 540,000,000  486,000,000 
  540,000,000  486,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.2 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 537,000,000  484,000,000 
  537,000,000  484,000,000 
 • Tải trọng nâng 2 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 493,000,000  444,000,000 
  493,000,000  444,000,000 
 • Tải trọng nâng 1.6 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 476,000,000  429,000,000 
  476,000,000  429,000,000 
 • Tải trọng nâng 4 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 774,000,000  697,000,000 
  774,000,000  697,000,000 
 • Tải trọng nâng 2 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 498,000,000  448,000,000 
  498,000,000  448,000,000 
 • Tải tọng nâng 1.6 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 487,000,000  438,000,000 
  487,000,000  438,000,000 
 • Tải tọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 441,000,000  397,000,000 
  441,000,000  397,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cợ Điện
 • 414,000,000  372,000,000 
  414,000,000  372,000,000 
 • Tải trọng nâng 7 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 1,147,000,000  1,032,000,000 
  1,147,000,000  1,032,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.3 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 586,000,000  527,000,000 
  586,000,000  527,000,000 
 • Tải trọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 578,000,000  520,000,000 
  578,000,000  520,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 570,000,000  514,000,000 
  570,000,000  514,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 458,000,000  413,000,000 
  458,000,000  413,000,000 
 • Tải trọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 447,000,000  402,000,000 
  447,000,000  402,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 435,000,000  392,000,000 
  435,000,000  392,000,000 
 • Tải trọng nâng 5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 998,000,000  898,000,000 
  998,000,000  898,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 773,000,000  696,000,000 
  773,000,000  696,000,000 
 • Tải trọng nâng 2 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 497,000,000  447,000,000 
  497,000,000  447,000,000 
 • Tải trọng nâng 5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 932,000,000  840,000,000 
  932,000,000  840,000,000 
 • Tải trọng nâng 4.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 888,000,000  800,000,000 
  888,000,000  800,000,000 
 • Tải trọng nâng 4 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 875,000,000  790,000,000 
  875,000,000  790,000,000 
 • Tải trọng nâng 4.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 970,000,000  870,000,000 
  970,000,000  870,000,000 
 • Tải trọng nâng 4 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 955,000,000  860,000,000 
  955,000,000  860,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiêu cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 925,000,000  835,000,000 
  925,000,000  835,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.3 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 682,000,000  615,000,000 
  682,000,000  615,000,000 
 • Tải trọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 667,000,000  600,000,000 
  667,000,000  600,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 645,000,000  580,000,000 
  645,000,000  580,000,000 
 • Tải trọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 445,000,000  400,000,000 
  445,000,000  400,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 440,000,000  395,000,000 
  440,000,000  395,000,000