• Tải trọng nâng 1.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 564,000,000  422,000,000 
  564,000,000  422,000,000 
 • Tải trọng nâng 1.3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 555,600,000  417,000,000 
  555,600,000  417,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 720,000,000  540,000,000 
  720,000,000  540,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 672,000,000  504,000,000 
  672,000,000  504,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 742,800,000  557,000,000 
  742,800,000  557,000,000 
 • Trọng tải nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 712,800,000  535,000,000 
  712,800,000  535,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 648,000,000  486,000,000 
  648,000,000  486,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.2 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 644,400,000  484,000,000 
  644,400,000  484,000,000 
 • Tải trọng nâng 2 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 591,600,000  444,000,000 
  591,600,000  444,000,000 
 • Tải trọng nâng 1.6 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 571,200,000  429,000,000 
  571,200,000  429,000,000 
 • Tải trọng nâng 4 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 928,800,000  697,000,000 
  928,800,000  697,000,000 
 • Tải trọng nâng 2 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 597,600,000  448,000,000 
  597,600,000  448,000,000 
 • Tải tọng nâng 1.6 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Điện
 • 584,400,000  438,000,000 
  584,400,000  438,000,000 
 • Tải tọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Điện
 • 529,200,000  397,000,000 
  529,200,000  397,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cợ Điện
 • 496,800,000  372,000,000 
  496,800,000  372,000,000 
 • Tải trọng nâng 7 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 1,278,000,000  1,196,000,000 
  1,278,000,000  1,196,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.3 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 653,000,000  611,000,000 
  653,000,000  611,000,000 
 • Tải trọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 644,000,000  602,000,000 
  644,000,000  602,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 635,000,000  594,000,000 
  635,000,000  594,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 510,000,000  477,000,000 
  510,000,000  477,000,000 
 • Tải trọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 498,000,000  466,000,000 
  498,000,000  466,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 400,000,000  374,000,000 
  400,000,000  374,000,000 
 • Tải trọng nâng 5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 1,011,000,000  946,000,000 
  1,011,000,000  946,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 783,000,000  733,000,000 
  783,000,000  733,000,000 
 • Tải trọng nâng 2 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 503,000,000  471,000,000 
  503,000,000  471,000,000 
 • Tải trọng nâng 5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 944,000,000  883,000,000 
  944,000,000  883,000,000 
 • Tải trọng nâng 4.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 899,000,000  842,000,000 
  899,000,000  842,000,000 
 • Tải trọng nâng 4 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 886,000,000  829,000,000 
  886,000,000  829,000,000 
 • Tải trọng nâng 4.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 983,000,000  919,000,000 
  983,000,000  919,000,000 
 • Tải trọng nâng 4 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 967,000,000  905,000,000 
  967,000,000  905,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.5 tấn
 • Chiêu cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 937,000,000  877,000,000 
  937,000,000  877,000,000 
 • Tải trọng nâng 3.3 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 691,000,000  646,000,000 
  691,000,000  646,000,000 
 • Tải trọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 675,000,000  632,000,000 
  675,000,000  632,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3.3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 653,000,000  611,000,000 
  653,000,000  611,000,000 
 • Tải trọng nâng 3 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 450,000,000  430,000,000 
  450,000,000  430,000,000 
 • Tải trọng nâng 2.5 tấn
 • Chiều cao nâng 3 mét
 • Động cơ Dầu
 • 445,000,000  425,000,000 
  445,000,000  425,000,000